top of page

Ako pripraviť mix na mastering? How to prepare your mix for mastering?


ENGLISH BELOW

Predtým, než sa do toho pustíme, odporúčam najprv prečítať tento článok:

Digital vs Analog Mastering

 

Ako pripraviť mix na mastering?

Tipy a triky pre začínajúcich producentov

napísal Marián Brezovan www.onlinemasteringstudio.eu

Mixovanie s limiterom + kompresorom na master kanáli/zbernici?

Áno alebo nie?

Všetky dynamické procesory na master stereo kanáli/zbernici (limitery, kompresory), a taktiež soft klipery a ekvalizéry musia byť vypnuté ešte predtým, než budete svoju skladbu exportovať na mastering do profesionálneho masteringového štúdia. Všetky stereo bus procesory na master kanáli by mali byť vypnuté!

Limitery počas mix procesu

Väčšina profesionálnych mix inžinierov ti povie, že by si nemal mixovať s limiterom na master kanáli, ale mnoho z nich takúto techniku tajne používa! :)

Ešte predtým, než svoj mix pošleš na mastering, odporúčam ho otestovať so zapnutými limitermi na finálnu úroveň hasitosti - s rovnakým RMS (Root Mean Square) ako by si ho chcel mať i po masteringu (odporúčam na to použiť Fab Filter Pro L limiter).

Taktiež odporúčam jedným ekvalizérom boostnuť / zosilniť výšky a basy na otestovanie stereo kanála/zbernice. Prečo? Pretože pri masteringu sa zvyčajne zvýraznia bassy a výšky, tvoj mix znie odlišne vo vysokých úrovniach hlasitosti - počuješ viac reverbov, stereo, tichšie elementy sú hlasnejšie, počuješ viac zvukových problémov ako skreslenie, “drsnosť”, disharmonické frekvencie, nežiaduce rezonancie, atď. Takže určite tvoj mix testuj na finálnu hlasitosť s použitím limitera, a to napr. aj počas mixu. Samozrejme nezabudni vypnúť všetky procesory, limitery, ekvalizéry a klipery na stereo master zbernici PREDTÝM, než budeš skladbu exportovať. Porovnávaj svoju skladbu s limiterom a ekvalizérom na mastri s referenčnými nahrávkami obľúbených autorov. Tak sa uistíš, že máš v mixe všetko v poriadku, v správnych pomeroch. Samozrejme to všetko za predpokladu, že tvoja nahrávka hrá podobne. Ak nie, snaž sa ju vyladiť tak, aby znela čo najpodobnejšie tvojmu obľúbenému autorovi, ktorého máš otestovaného na rôznych soundystémoch. To sa týka i úrovní hlasitostí jednotlivých nástrojov, kanálov a frekvenčného nastavenia / ekvalizácie.

Samozrejme finálny analog mastering bude znieť ďaleko lepšie ako digitálny master test – obvykle je analog master viac rozložený, jednotlivé nástroje majú lepšiu separáciu a umiestnenie v priestore, zatiaľčo digital master má skoro vždy zliatejší plochý zvuk. Pri analog masteringu sú bassy tučnejšie, výšky príjemnejšie a farebnejšie ako pri digital masteringu, špičky signálu (transienty) sú príjemnejšie, guľatejšie, nie nepríjemné ostré ako pri digital mastri. Zvuk je organickejší a mäkší / príjemnejší na posluch. Zmäkčenie však môže byť problematické, ak tvoj mix nie je dostatočne vyčistený a pôsobí príliš „zliato“ dokopy.

Skladbu s limiterom a ekvalizérom na mastri vždy testuj na viacerých reproduktoroch/monitoroch/sluchátkach v rôznych prostrediach.

Maximálna hlasitosť špičiek / Headroom

Špičky (Peaks - najvyššie časti skladby alebo mixu) by mali byť medzi -0.5db a -1db, ale nikdy by nemali byť v klipingu!

Príliš ticho exportovaný mix vo finálnom masteringu zvyčajne prináša viac šumov a digitálnych artefaktov. Prečo? Pretože počas mastering procesu sa všetko zosiluje tak, aby sa dosiahla “komerčná” alebo štandardná úroveň hlasitosti - a to znamená, že zosilnený bude i šum a artefakty. Keď je šum pod -90db a zároveň hudobný materiál je veľmi tichý (napr. špičky sú len -10db), zvyčajne sa stane, že šum sa zosilní na úroveň okolo -60db až -50db, čo už je ale počuteľná úroveň. Taktiež sa môžu objaviť nežiadúce digitálne artefakty spôsobené skreslením, kompresiou či pluginami generujúcimi vyššiu harmóniu - všetky tieto artefakty sú zvyčajne pod -100db, ale keď tvoj mix potrebuje veľa zosilnenia (keď je príliš tichý), tieto artefakty budú taktiež zosilnené a počútelné na úrovni povedzme -60db. To môže spôsobiť nepríjemnú “digitálnu drsnosť zvuku/zašpinenie digitálnmi artefaktami”

Exportovaním tichého mixu taktiež zmenšuješ dynamické rozpätie nahrávky. Dynamika môže byť definovaná ako pomer medzi najvyššími (špičkami) a najnižšími časťami audio signálu - čím väčší rozdiel, tým je tvoja nahrávka viac dynamická. Dynamika mixu je dôležitá - nemala by byť príliš veľká, keď chceš mať naozaj hlasný master. Zároveň by nemala byť príliš malá, keď chceš mať dobrý a bohatý zvuk. Dynamika mixu je zvyčajne ovládaná kompresormi, limitermi, soft klipermi, ktoré sú použité na jednotlivé kanáli tvojho mixu.

Bit depth Resolution 24 bit rozlíšenie

Sample rate 44.1 kHz (odporúčaných je 48 kHz) môžeš však mixovať aj v 96kHz sampling rate čím dosiahneš kryštálovejší zvuk a menej digitálnych artefaktov, následne počas masteringu bude nahrávka skonvertovaná na štandard 44,1 alebo 48kHz File formats

WAV or AIFF Nepoužívaj Dithering ani Noise shaping

Keď exportuješ svoj mix na mastering, nepoužívaj žiadny noise shaping alebo dithering.

Nepoužívaj normalizáciu

Na exportované súbory nepoužívaj žiadnu normalizáciu. Niektoré normalizátory pracujú na dynamických princípoch a môžu dynamiku poškodiť. Niektoré programy dokonca pri spracovávaní WAV súborov používajú automatický dithering. V programoch ako FL Studio vypni možnosť ACIDized, ktorá nežiaduco rozsekáva wav súbor na sampling point. Vždy skontroluj exportovaný mixdown ešte predtým, než to pošleš na mastering Vždy skontroluj exportované súbory, či neobsahujú pukanie, artefakty či iné problémy. Zvyčajne sú tieto veci počutelné až po exporte (kvôli technickým problémom, ktoré sa môžu stať počas exportu či renderingu), ale nepočuješ ich počas real-time mixovania či produkcie.

 

ENGLISH

Before we proceed, I strongly recommend the following article first:

Digital vs Analog Mastering

 

How to prepare your Mix for mastering

Tricks & Tips for Music Producer Beginners

written by Marián Brezovan www.onlinemasteringstudio.eu

Mixing with limiter + compressor on master bus?

Yes or not?

All dynamic processors on master stereo bus (limiters, compressors) as well as soft clippers and equalizers must be turned off before exporting your song! All stereo bus processors on master channel should be turned off!

Limiters during the mix process

Most of the professional mix engineers will tell you that you should not mix with limiter enabled on master bus. But most of them are secretly using this technique! :-)

I recommend testing your mix before sending it to mastering studio with limiter turned ON to the final volume levels - with the same RMS (Root Mean Square) as you would like to have after the mastering (I recommend to use Fab Filter Pro L limiter).

I also recommend to use one equalizer for boosting bass and trebles - to test the stereo bus. Why? Because usually your mix sounds different at high levels - you can hear more reverbs, stereo, quieter elements are louder. You can also hear some sound problems such as more distortion, more harshness, more disharmony frequencies and resonation, etc. So feel free to constantly test your mix with the final volumes using limiter - even during mixing itself. But don’t forget to turn OFF all the processors, limiters, equalizers and clippers on your stereo master bus BEFORE exporting the song!

Compare your song with limiter and equalizer on master bus with reference records of your favourite artists. This way you can make sure everything is balanced in your mix - providing that your song sounds similarly. If not, try to fine-tune it to the sound of your favourite artist, which you have already tested on various sound systems before - including the volume levels of each instrument, channels and frequency settings / equalizing.

Of course, the final analog mastering will sound much better than the digital master test - usually the analog one is more wide, each instruments are better separated and their space location is also better - while the sounds of digital master is in most cases more unified and flat. With analog mastering the basses are more fat, trebles more pleasant and colourful, signal peaks (transients) are more pleasant and rounded, not unpleasantly sharp like with digital mastering. The sound is more organic and soft - more pleasant for hearing. But the softening might be problematic if your mix is not cleaned enough and feels too unified.

Always test your song with limiter and equalizer on master using various speakers/monitors/headphones in various environment.

Maximum volume of peaks / Headroom

The peaks (the highest parts of the song / mix) should be between -0.5db -1db, but they should never be in clipping!

The mix exported too quietly usually brings more noise and digital artefacts to the final master. Why? Because during the mastering process everything must be amplified to meet commercial levels / standards - and together with the music material the noise is amplified as well. If the noise is -90db and the music material is very quite (eg. peaks are only -10db), it usually happens that the noise is amplified to somewhere in between -60db and -50db, which are audible levels. Also. there usually are unpleasant digital artefacts caused by distortion, compression, plug-ins generating higher harmony. These artefacts are usually -100db, but if your mix needs lot of amplification (it it’s too quite), these artefacts are amplified too and brought to audible levels like -60db where they are causing a lot of unpleasant harshness!

If mix is exported too quietly, the dynamic range of the record will be shrink as well. Dynamics can be described as ratio between the highest (peaks) and the lowest parts of audio signal: bigger the difference = the more dynamic your record is. Dynamics of mix is also important. It should not be very big if you want a really loud master. But, at the same time, it should not be small if you want the sound to be good good, rich, musical. The dynamics of mix is usually controlled by compressors, limiters, soft clippers used at individual channels in your mix.

Bit depth Resolution 24 bit resolution

Sample rate 44.1 kHz (48 kHz is recommended) File formats WAV or AIFF Dithering and Noise shaping Do not use any noise shaping or dithering when exporting your mix for mastering. Do not use any normalization Do not use any normalizing of exported files. Some normalizers work based on dynamic principles and might damage dynamics. Some programs are automatically dithering WAV files as they are processing it! Always check exported mixdown before sending it to mastering studio Always check your exported files to make sure no clicks, artefacts or other problems are present in the final mixdown. Usually these problems are audible after export due to technical problems during export/rendering, but not during real time mixing / production.

#mastering

623 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page