top of page

Československo: centrum výskumu LSD


Mnoho významných svetových pracovísk znova skúma potenciál, ktorý sa skrýva v látkach, akými sú meskalín, LSD či psylocybín. Niektoré z týchto inštitúcií majú však už skoršiu skúsenosť - z doby 50. a 60. rokov. Než boli tieto látky na dlhú dobu zakázané, Československo patrilo k špičke výskumu.

Jednou z významných osobností vtedajšieho psychedelického hnutia je americký psychológ českého pôvodu Stanislav Grof. Práve na jeho popud sa uskutočnila septembrová (2017) Medzinárodná transpersonálna konferencia v Prahe.

Lysergamid vo výrobe

50. a 60. roky nepatrili ani tak meskalínu, ale z prevažnej väčšiny diethylamidu kyseliny lysergovej, skôr známej pod skratkou LSD. Prvé vzorky tejto látky dorazili do Československa ako dar od bazilejskej farmaceutickej firmy Sandoz (materskej firmy LSD, kde bola v roku 1943 po prvý krát syntetizovaná Albertom Hofmannom). V roku 1961 bolo LSD po prvý krát syntetizované na domácej pôde Výskumného ústavu pre farmáciu a biochémiu v Prahe. Priemyslovo sa potom LSD ujal závod Spofa v Komárove u Opavy a pod názvom Lysergamid ho začal rozširovať po celej republike ako experimentálne liečivo.

Samotný výskum LSD prebiehal od 50. do 70. rokov (presnejšie od roku 1952 do roku 1974). Sedenie s tzv. lysergovkou, ako sa LSD ľudovo prezývalo, prebiehali tisícky. Na psychiatrickom oddelení v Sadskej sa uskutočnilo okolo 3000 liečebných sedení, ktorých sa zúčastnili i známe osobnosti, rovnako ako v psychiatrickej liečebni v Bohniciach, kde sa s LSD zoznámil napríklad Karel Gott alebo nedávno zosnulý herec a mim Boris Hybner. A na čo sa LSD experimentálne skúšalo? Experimenty s LSD rozširovali odbornej verejnosti obzory, rozprávať môžu i niektoré české celebrity.

 

LSD Made in ČSSR

(Pavel Křemen, 51 min., Česká televize, 2015)

 

Prínos autoexperimentov

Psychológov v súvislosti s LSD zaujímala problematika optických a iných porúch vnímania, poruchy myslenia, prežívánia a odžívania udalostí a traumat z ontogenetického vývinu jedinca, testovali sa i genetické účinky LSD alebo vplyv účinkov látky na spermiogenézu. Výskumy boli taktiež cielené na najrôznejšie skupiny, akými boli autistické deti, alkoholici, exhibicionisti, neurotici a psychotici.

Podstatné miesto pri experimentoch mali zdraví jedinci a autoexperimenty psychológov, psychiatrov a ďalších odborníkov na ľudskú dušu. Prínos vlastného prežitku bol pre väčšinu z nich veľmi podstatný pre pochopenie psychického stavu ich pacientov. To potvrdzuje vo svojej knihe vedúci kolektívu na psychiatrickej klinike Univerzity Karlovej Jiří Roubíček.

„Vlastnú skúsenosť s prežitím intoxikácie, ktorá predstavuje zhruba skrátený psychotický stav, má nesmiernu cenu pre pracovníkov v oblasti psychiatrie. Je tu možnosť, aby lekári, psychológovia, sociálni pracovníci i ošetrovatelia na sebe samých prežili to, čo denne sledujú na svojich klientoch, a lepšie sa tak vcítili do ich zážitkov."

Na tomto pracovisku, kde výskum LSD prebiehal ako prvý v celom Československu, nazhromaždili od roku 1952 do roku 1961 až 130 experimentov na 76 dobrovoľníkoch. Dávky sa pohybovali medzi 20 až 250 mikrogramov a podávali sa poväčšinou práve odborníkom na duševné zdravie.

Experimenty v armáde

Ďalším významným krokom v klinickom užívaní psychedelík bolo založenie Výskumného ústavu psychiatrického v roku 1961. V tomto ústave, ktorý sa v súčasnej dobe volá Psychiatrické centrum Praha, pracoval tiež Stanislav Grof, ktorý tu položil základ svojej teórie o perinatálnom traumate.

Československo bolo každopádne jedným z prvých štátov, kde bolo LSD podriadené štátnej kontrole. Riadená a kontrolovaná distribúcia Lysergamidu Spofa priniesla pozitívne výsledky, nedochádzalo teda takmer vôbec k zneužívaniu. S LSD dokonca experimentovala aj armáda na Vojenskej lekárskej akadémii pod vedením profesora Zdeňka Finka. I napriek pozitívnym výsledkom na československých pracoviskách boli psychedelika roku 1974 pridané na zakázanú listinu a práca s nimi bola rovnako ako na celom svete takmer na 20 rokov zastavená.

Znovuzrodenie psychedelík

Zákazy z rokov minulých dnes už každopádne neplatia a my môžeme doslova v priamom prenose sledovať, ako sa prístup k psychedelickým látkam mení. Vďaka veľkému pokroku vo vede sú psychedelika seriózne študované a veľmi často sa o nich hovorí ako o liekoch na duševné choroby.

Všetky doterajšie snahy o pochopenie významu psychedelík a ich možnej roli v práci s vedomím smerujú k už zmienenej Medzinárodnej transpersonálnej konferencii, ktorá si kladie za cieľ prehodnotiť náš doterajší pohľad na svet zo všetkých možných uhlov pohľadu. Psychedelika môžu v tomto procese hrať dôležitú rolu.

Ak chcete byť pri tom, tak neváhejte a na prelome septembra a októbra príďte do Prahy: http://www.itcprague2017.org/cs

Zdroj: https://www.flowee.cz/esprit/vzdelavani/2639-vyzkum-psychedelik-v-ceskoslovenske-republice-aneb-zlata-50-a-60-leta

#lsd

385 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page